Η πρόκληση του μήνα

  • Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: "Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;" Πολέμα!
  • Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

(Ν.Καζαντζακης, Ασκητική)

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Απο την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας:


Υπογράφηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε σήμερα 27 Αυγούστου 2013.... η εγκύκλιος με θέμα: « Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/08/2013 μέχρι 03 /09 /2013.


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9C9-%CE%A8%CE%995

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ: 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 27

Θέματα Ειδικής Αγωγής

1. Η υποπαράγραφος γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι: 
 

α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με το Ειδικά Γυμνάσια , χορηγούν δε στο πέρας της Δ΄ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε΄ τάξη , πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2.
Στην Ε΄ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου στην αντίστοιχη Ειδικότητα.
Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα , ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 

β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.
 

γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι ισότιμα με τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Στην τελευταία τάξη των ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε συνάφεια με την κύρια ειδικότητα του μαθητή. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Στ’ τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.
Για τους μαθητές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί.
Από την εφαρμογή του νόμου όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα. 
Οι Δ/ντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στα σχολεία κωφών και τυφλών μαθητών, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση η όχι της Νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.
 

2. α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.
 

β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ) το οποίο αποτελείται: α) από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής ως Πρόεδρο, β) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ ή άλλον Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, γ) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ ή άλλο Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του που αυτός ορίζει και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
 

γ. Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ με τον αναπληρωτή του, τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, ενός Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή με τον αναπληρωτή του και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Στην Υπουργική Απόφαση της προηγούμενης παραγράφου θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ με θητεία. 
 

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής εφόσον κατά την τοποθέτησή του δεν διαθέτει το βαθμό Α’, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (Α’226), απονέμεται ο βαθμός αυτός, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ως Πρόεδρος του ΚΥΣΕΕΠ.
 

4. Στις περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν σύμβουλο ΕΑΕ ως πρόεδρο, δύο Δ/ντές Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσης παραγράφου με απόφαση συγκρότησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 

5. Τα συγκροτήματα ΣΜΕΑΕ που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
 

6. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς.
 

7. Στη παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
« Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε κλάδους εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετούν με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, συμμετέχουν ισότιμα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 11 επ.» 
 

8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). και πραγματοποιούνται σε αυτά. Για θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με μέριμνα , όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο. 
 

9. Στη περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής: «Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το ΚΕΔΔΥ». 
 

10. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 αντικαθίστανται τα εδάφια 3 ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα». 
 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπροσωπευτικούς φορείς σε θέματα Κωφών και Τυφλών , την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ( Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille.
β)Την πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες.
Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
β) η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των Κωφών και Τυφλών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που συντάσσεται από τον ΕΟΠΠΕΠ, ρυθμίζονται τα ζητήματα σύνθεσης της επιτροπής πιστοποίησης της επάρκειας της Ε.Ν.Γ. και της γραφήςBraille, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά από 1 (ένας) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, της διαδικασίας σύγκλησης , του τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας καθώς και της γραφής Braille, οι αρμόδιοι φορείς θα πιστοποιηθούν με διαδικασία που θα ορίσει με απόφασή του ο ΕΟΠΠΕΠ.
Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.» 
 

12. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.
 

13. Στη παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.» 
 

14.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ».
 

15.Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, έγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική. 
 

16. Στην υποπ. ββ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών σε αναλογία όχι μικρότερη του 1 προς 3 κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου». 
 

17. Στο άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».
 

18. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με την γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
 

19. Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 4, του άρθρου 7 του Νόμου 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις κατάλληλες δομές ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β’/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική. Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών καθώς και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή στο γενικό σχολείο μπορεί να υλοποιείται και από Ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».
 

20. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν..3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής : «Το τμήμα Διοικητικού τηςΔιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τ.Π., του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΥΠΑΙΘ, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο ΥΠΑΙΘ γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των περιφερειακών Διευθύνσεων. 
 

21. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως που προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών απασχόλησης της απόφασης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, (άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι νόμιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 

22. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής: «Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ. 
 

23. Στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός διμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013


«Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 201 3-2014»

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9B9-%CE%A9%CE%A7%CE%A3

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΥΣΕΕΠ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΔΕΣΥΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην εκπαίδευση τον τελευταίο καιρό θα ανησυχείτε – με το δίκιο σας- γι’ αυτά που θα γίνουν με τις προσλήψεις αναπληρωτών στην ειδική αγωγή τον προσεχή Σεπτέμβριο. Επειδή οι πληροφορίες που έρχονται από το υπουργείο δεν είναι ούτε σαφείς ούτε οριστικές (έχουμε μάθει να βλέπουμε αλλαγές της τελευταίας στιγμής) θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια θέματα που έχουν σχέση με τις θέσεις ΕΕΠ/ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα προσληφθούν για το 2013-2014:

520 Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) για τις ανάγκες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και από τους αξιολογικούς πίνακες Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που θα συσταθούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με βάση την Εγκύκλιο των Αναπληρωτών η οποία αναμένεται να εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες.

300 Αναπληρωτές Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π) για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης, στα γενικά σχολεία, από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και από τους αξιολογικούς πίνακες Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που θα συσταθούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με βάση την Εγκύκλιο των Αναπληρωτών η οποία αναμένεται να εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες. Οι προσλήψεις δε, του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, θα πραγματοποιηθούν εντός του  προσεχούς μηνός Οκτωβρίου.

Επίσης θα προσληφθεί ένας πολύ μικρός αριθμός Αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π,  από τις 2.500 πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν στο σύνολο των αναγκών της Εκπαίδευσης.

Τώρα όσον αφορά στις ανάγκες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ σε Ε.Ε.Π και των Ειδικών Σχολείων σε Ε.Β.Π και επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη πρόσληψης Αναπληρωτών από Προγράμματα ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Παιδείας έχει στραφεί στην «αξιοποίηση» Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για να μπορέσει να στελεχώσει με προσωπικό τις δομές αυτές, με 8μηνες συμβάσεις εργασίας και όχι με 5μηνες που είναι το σύνηθες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.  Τα Προγράμματα αυτά βέβαια, απευθύνονται σε ανέργους, με μοριοδοτούμενο το χρόνο ανεργίας και όχι την προϋπηρεσία, την τόσο σημαντική όταν μιλάμε για δουλειά σε δομές Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Το πρόβλημα της μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας αφορά όμως ΜΟΝΟ στο προσωπικό που θα προληφθεί σε ΚΕΔΔΥ ως Ε.Ε.Π και στα Ειδικά Σχολεία ως Ε.Β.Π, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Θα θέλαμε λοιπόν να σας επιστήσουμε την προσοχή όσο αφορά τις αιτήσεις που θα γίνουν στην περιφέρειά μας και συγκεκριμένα τις επιλογές που θα κάνει ο καθένας σας. Δεν γνωρίζουμε αν οι προσλήψεις θα γίνουν όλες το ίδιο χρονικό διάστημα ή αν θα έχουν το δικαίωμα οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για όλες τις πηγές πρόσληψης (πχ ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, κρατικές πιστώσεις) .  Πολλά σημεία μένουν να διευκρινιστούν ακόμη όσο αφορά τις προσλήψεις όπως και σχετικά με την ανασύσταση του ΠΥΣΕΕΠ που θα πρέπει να προηγηθεί της κατάρτισης πινάκων μοριοδότητης. Οι προβληματισμοί που προκύπτουν από την παρούσα συγκεχυμένη εικόνα  έχουν ήδη τεθεί υπόψη του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης .  Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη μέσω του ιστολογίου του συλλόγου μας.

Οι αιρετές του ΠΥΣΕΕΠ Ιονίων Νήσων
  Κασσιανή Δεσύλλα

  Ιωάννα Καρέλλου